2023/2024 õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine
● Juhtimise ja sisehindamissüsteemi arendamine
● Kooli tegevuse süsteemne planeerimine ja elluviimine
● Uute hariduslikke projektide algatamine koolis
● Uue Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2028 koostamine
● Eestikeelsele õppele ülemineku kava koostamine

Personalijuhtimine
● Personali motiveerimis- ja tunnustussüsteemi uuendamine
● Alustavate õpetajate toetamine ja kaasamine
● Õpetajate järelkasvu tegevussuundade rakendamine
● Erinevate huvigruppide kaasamine kooli ja õpilaste arengu toetamisse
● Enesehindamise süsteemi täiendamine

Koostöö huvigruppidega
● Koostöö tugevdamine lastevanemate- ja hoolekoguga
● Eesti keele keskkonna loomine
● Keele ja kultuuri teema-aasta ürituste läbiviimine
● Rahulolu-uuringute läbiviimine huvigruppide hulgas

Õppe- ja kasvatusprotsess
● Eestikeelsele õppele ülemineku tagamine
● Õppetöö kvaliteedi tagamine ja tulemuste parandamine
● Õpilaste õppevõimaluste toetamine läbi erinevate õppevorme
● Hindamisvahendite uuendamine
● Õpilase arengu tagamine ning individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine

Ressursside juhtimine
● Personali kaasamine organisatsiooni ressursside juhtimisse
● Arengukavast lähtuv aasta eelarve planeerimine
● Eesti keele kui teise keele õppevaraarendus
● Kooli infosüsteemi pidev täiustamine
● Säästlik majandamine