2022/2023 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Olulisemad eesmärgid tulenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtiv dokumentidest, Tallinna arengustrateegiastjast „Tallinn 2035“ ja kooli arengukavast.

● Motiveeritud ja kompetentsete pedagoogide ja spetsialistide tagamine
● Inspireeriv ja uuenduslik õppimine

Õpilastega seotud tegevused:
● Õppijate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine ja individuaalse arengu toetamine
● Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi
● Projektipäevade korraldamine
● Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
● Muutuva õpikäsituse rakendamine läbi erinevate projektide

Kooli personaliga seotud tegevused:
● Õpetajate keeleline ettevalmistus
● Koolitöötajate metoodilise arengu toetamine
● Õpetajate ümberõppeks paindlikke võimalusi loomine
● Kaasavahariduse praktiline rakendamine
● Kaasaegne õpetajaharidus ja -koolitus
● Õpetajate digipädevuste arendamine

Kooliga seotud tegevused:
● Eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistus
● Õpikeskkonda mitmekesistamine ning koolikultuuri ja turvalisuse tagamine
● Kooli õppekava täiendamine
● Lastevanemate osalemine kooli ühisüritustes
● Huvigruppide kaasamine kooli arendustegevusse

Ressursside juhtimisega seotud tegevused:
● Kaasaegse digitehnoloogia rakendamine õppimisel ja õpetamisel
● Eelarve planeerimisel huvigruppide kaasamine
● Lapsevanemate ja kogukonna sisuline ja tulemuslik kaasamine kooliellu

Koolikeskkonnaga seotud tegevused:
● Õppimist toetava kultuuri ja õpikeskkonna kujundamine
● Olemasoleva õpikeskkonda efektiivne kasutamine
● Avatud õppimise ruumi kujundamine