Valikkursuste ja valikainete valimise põhimõtted

Valikkursused on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursuste hulgast valitud kursused kui ka kooli enda poolt koostatud valikkursused.

Lisaks kohustuslikele kursustele ja kooli poolt kohustuslikuks tehtud valikkursustele peab õpilane valima valikkursused tunnijaotusplaanis esitatud valikkursuste hulgast, et saavutada minimaalne õppekoormus, mis on vajalik gümnaasiumi lõpetamiseks.

Kooli poolt pakutavate valikkursuste kirjeldused esitatakse valdkonna ainekavades.

Valikkursuse grupp avatakse üldjuhul vähemalt 15 õpilase osalemise korral.

Gümnaasiumiastmes pakutakse järgmised õppeainete valikkursused ja valikained:

 • Eesti kirjandus
 • „Eesti keele grammatika“
 • „Praktiline eesti keel“
 • B1 – keeleoskustasemega keel, saksa keel
 • B1 – keeleoskustasemega keel, prantsuse keel
 • „Keel ja ühiskond“
 • „Draama ja teater“
 • „Meedia ja mõjutamine“
 • „Kõne ja väitlus“
 • “Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat»
 • „Tallinna lugu“
 • „Mütoloogia ja usundid kultuuriloos“
 • „Geoinformaatika”
 • Inimeseõpetuse kursus „Psühholoogia“
 • Karjääriõpetus
 • Riigikaitse
 • Usundiõpetus
 • „Majandus- ja ettevõtlusõpe“
 • "Elementide keemia"
 • Keskkonna- ja looduskaitse“
 • „Tervislik eluviis“
 • „Uurimistöö alused”
 • „Arvuti kasutamine uurimistöös“
 • „WEB disain“
 • Projektijuhtimine
 • Etikett igapäevaelus
 • Maailmakirjandus antiikajast kuni 18. sajandini.

Õppesuuna valik tehakse 10. klassi sisseastumisel. Suundade erisus tagatakse valikkursuste baasil.

Õpilasel on võimalik valida 3 erineva õppesuuna vahel:

1. Sotsiaalainete ja võõrkeelte suund

Õppesuunda kujundavad kooli õppesuuna valikkursused/valikained:

 • Prantsuse keel/saksa keel;
 • Maailmakirjandus antiikajast kuni 18. sajandini;
 • Usundiõpetus;
 • Etikett igapäevaelus.

2. Reaalainete ja ettevõtluse suund

Õppesuunda kujundavad kooli õppesuuna valikkursused/valikained:

 • Majandus- ja ettevõtlusõpe;
 • Geoinformaatika;
 • WEB disain;
 • Projektijuhtimine;
 • Teistsugune füüsika.

3. Loodus- ja terviseedenduse suund

Õppesuunda kujundavad kooli õppesuuna valikkursused/valikained:

 • "Elementide keemia";
 • „Keskkonna- ja looduskaitse“;
 • „Tervisliku eluviis“.